COLEGIUL CENTRAL al
ANTRENORILOR de BASCHET

 

 

                                                                            REGULAMENT

                                  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

                     COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR

                DIN CADRUL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE BASCHET

                                                            2021

         Prezentul regulament a fost aprobat în cadrul şedinţei de lucru a Colegiului Central al Antrenorilor la data de 28.09.2021.

 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Central al Antrenorilor a fost aprobat de Consiliul Director al Federaţiei Române de Baschet în ședința din data de 15.10.2020.

  Orice versiuni anterioare ale prezentului regulamentul sunt abrogate.

 

                                                                                                 CUPRINS

 CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

 CAPITOLUL II - ATRIBUŢIILE COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR

 CAPITOLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR

 CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CCA

 CAPITOLUL V - DISPOZIŢII FINALE

 

                                                                                           CAPITOLUL I    

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Central al Antrenorilor (numit în continuare CCA) este întocmit în conformitate cu prevederile Statutului Federaţiei Române de Baschet, cu prevederile Statutului FRB şi va fi supus aprobării Consiliului Director.

 

Art. 2

Colegiul Central al Antrenorilor funcţionează în conformitate cu prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, Statutul Federaţiei Române de Baschet, Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare şi a altor dispoziţii legale în materie, precum şi în conformitate cu regulamentele Federație Internaționale de Baschet şi alte organisme internaţionale la care Federaţia Română de Baschet este afiliată.

 

Art. 3

Durata de funcţionare a Colegiului Central al Antrenorilor este perioada între două Adunări Generale  de  Alegeri.

 

Art. 4   

CCA este structura specializată a Federaţiei Române de Baschet cu atribuţii în fundamentarea, specializarea şi implementarea metodelor şi mijloacelor moderne de antrenament.

 

Art. 5

CCA are ca obiectiv principal iniţierea, perfecţionarea, specializarea şi pregătirea personalului desemnat pentru pregătirea loturilor naţionale de baschet, precum şi a tuturor antrenorilor, precum și  promovarea acestora.

 

Art. 6

Activitatea CCA este coordonată de Preşedintele CCA şi este subordonată Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet.

 

Art. 7

CCA are propriul Regulament de Organizare şi Functionare, care este aprobat de  Consiliul  Director  al  Federaţiei Române de Baschet.

 

                                                                                           CAPITOLUL II       

ATRIBUŢIILE COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR

 

Art. 8

Rolul Colegiului de Antrenori este de a ajuta Comitetul  Director  (CD), departamentului tehnic și administrativ al FRB în îndeplinirea scopului FR Baschet de a dezvolta pe întreg teritoriul României jocul de baschet în folosul populației, în interesul educației și mișcării sportive.

 

Art. 9

CCA are ca atribuţii principale următoarele:

a)     stabilește viziunea, conținutul și strategia dezvoltării jocului de baschet în România;

b)     elaborează metodologia, criteriile și procedurile pentru formarea loturilor naţionale de baschet şi a colectivelor tehnice;

c)      desemnează antrenorii loturilor naţionale sportive care îndeplinesc criteriile pentru a antrena loturile naţionale şi/sau olimpice. Supune aceste decizii aprobării Consiliului Director;

d)     stabilește orientarea, conținutul și metodica procesului de pregătire specifică a antrenorilor de baschet din țară, în cadrul FRB;

e)     elaborează programul anual pentru pregătirea şi specializarea antrenorilor;

f)       propune tematica de pregătire pentru cursurile de licențiere a antrenorilor de baschet;

g)     propune, îndrumă și avizează organizarea cursurilor de perfecționare ale antrenorilor care predau jocul de baschet în România

h)     analizează activitatea antrenorilor şi poate aplica sancţiuni împotriva celor care au un comportament neadecvat și încalcă normele de etică.

i)        propune, dacă este necesar, modificarea regulamentelor interne pentru competițiile naţionale şi supune aceste modificări Consiliului Director.

j)        elaborează linia metodică şi orientarea pregătirii şi a antrenamentului pentru loturile naţionale în funcţie de categoriile respective (copii / juniori / tineret / seniori/) și urmărește aplicarea acesteia.

k)      elaborează sistemul de probe și norme de control aplicabile echipelor și jucătorilor participanți în competițiile de juniori, precum și cerințele de participare ale echipelor în competiții în corespondență cu acestea.

l)        stabilește cerințele de talie în vederea participării în comnpetiții.

m)    studiază permanent metodologia şi practicile moderne în materie de antrenament pe plan mondial şi distribuie materiale de specialitate în vederea implementării acestora la nivel naţional.

n)     difuzează la nivel naţional, noutăţile şi sistemele revoluţionare în materie de pregătire fizică şi teoretică precum şi a activităţii specifice şi nespecifice.

o)     verifică şi comunică Consiliului Director activităţile de pregătire şi stadiul de pregătire pentru loturile naţionale şi olimpice. Transmite indicaţii pentru pregătirea sportivilor, antrenorilor desemnaţi cu pregătirea acestora;

p)     stabilește metodologia de evaluare a activității antrenorilor loturilor naționale;

q)     Verifică, analizează şi avizează planurile de pregătire anuale pentru loturile naţionale și le propune spre aprobare CD;

r)       verifică si avizeaza componenţa loturilor naţionale conform cu criteriile de selecţie şi prezintă concluziile Consiliului Director.

s)      face propuneri pentru promovarea, recompensarea sau retrogradarea antrenorilor în funcţie de activitatea şi rezultatele obţinute de aceştia.

t)       înființează, îndrumă şi controlează activitatea comisiilor municipale şi judeţene de antrenori.

u)     colaborează cu comisiile şi colegiile din cadrul Federaţiei Române de Baschet, (Comisia de tineret, Comisia tehnică, Comisia de competiții,  etc) pentru stabilirea reperelor în elaborarea calendarului competiţional naţional şi internaţional şi a regulamentelor competiționale.

v)      colaborează cu comisiile şi colegiile din cadrul Federatiei Române de Baschet pentru elaborarea normelor de clasificare pentru sportivi si antrenori;

w)    reprezintă interesele antrenorilor din cadrul cluburilor afiliate FR Baschet (nu și din punct de vedere juridic) în fața Consiliului Director;

x)      Ține evidența antrenorilor de baschet din România;

y)      In exercitarea atribuțiilor care îi revin, C.C.A. nu poate angaja financiar Federatia Romana de Baschet, activitatea acesteia fiind bugetata de catre F.R.B.

 

Art. 10

Atribuțiile președintelui CCA.

Președintele CA mai are următoarele atribuții:

a)   organizează și conduce activitatea întregului CCA;

b)   urmărește strategia CCA;

c)    informează CD al FRB despre activitatea și problemele apărute în cadrul CCA;

d)   propune CD al FRB, după consultarea în prealabil a membrilor, Proiectul de buget necesar Colegiului pentru buna desfășurare;

e)   prezintă Comitetului Director în luna octombrie, Raportul anual al CCA pentru anul competițional anterior

 

Art. 11

Îndatoririle membrilor C.C.A.:

a)     să aibă o conduită demnă responsabilă în societate, în sălile de sport şi o atitudine principială faţă de sportivi, profesori/antrenori, conducători de unităţi sportive, arbitri şi alţi oficiali;

b)     să fie corecţi şi cinstiţi;

c)      să cunoască regulamentul de funcţionare al C.C.A. regulamentele şi normele F.R.B.

d)     să participe la toate şedinţele sau acţiunile organizate de C.C.A. atunci când sunt convocaţi;

e)     să-şi ridice continuu nivelul de cunoştinţe din domeniul său de activitate, participând activ la acţiunile organizate de F.R.B. atât pe plan local, studiind publicaţii şi cărţi de specialitate, precum şi participând la cursurile de perfecţionare organizate pe plan central;

f)       să întocmească şi să înainteze la termenele stabilite materialele solicitate.

 

Art. 12

Drepturile membrilor C.C.A.:

a)    să primească sumele de bani pentru transport, masă şi cazare în vederea participării la ședințele CCA;

b)    să participe la şedinţele organizate de C.C.A. pentru analizarea activităţii membrilor săi;

c)     să fie cooptaţi în organele de conducere sau membrii ai C.C.A.

d)    să facă contestaţie în urma deciziilor pronunţate împotriva lor de organele de conducere a C.C.A.

e)    să se adreseze organelor superioare, verbal sau înscris cu orice problemă care priveşte activitatea jocului de baschet;

 

Art. 13

Sancţiuni:

        Pentru abaterile de la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al CCA şi al celorlalte acte normative şi regulamente ale F.R.J., membrii CCA pot fi sancţionaţi astfel:

a.        atenţionarea verbală

b.        avertisment scris

c.        suspendare

d.        excluderea din CCA


 

CAPITOLUL III      

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR

 

Art. 14

            CCA are următoarea componenţă:

-         1 Preşedinte, cu drept de vot

-         5 – 9 membrii, dintre care unul este Antrenorul Federal, cu drept de vot

-         1 secretar, fără drept de vot

 

Art. 15

            Componenţa nominală şi/sau numerică, organizarea şi atribuţiile CCA sunt stabilite şi aprobate de Consiliul Director al Federaţiei Române de Baschet, pentru fiecare mandat în parte.

            Președintele CCA poate propune Consiliului Director noi membrii în cadrul CCA, în vederea completării numărului acestuia.

 

Art. 16

            Desemnarea Preşedintelui CCA este facută conform Statutului, astfel:

a)    Preşedintele CCA este numit de Consiliul Director

b)    Membrii CCA și Secretarul sunt aleşi de Preşedintele CCA şi validaţi de Consiliul Director.

 

Art. 17

Președintele poate propune din rândul membrilor CCA unu sau doi Vicepreședinți.

În lipsa Presedintelui, atributiile si prerogativele acestuia vor fi preluate de către Vicepreședintele desemnat.

 

Art. 18

În scopul îndeplinirii sarcinilor sale, CCA poate constitui grupuri de lucru sau alte comisii lucrative, în vederea îndeplinirii strategiei sale.

 

Art. 19

În mandatul 2021 – 2025, în cadrul CCA funcționează următoarele comisii lucrative:

-        Comisia de dezvoltare a strategiei naționale

-        Comisia loturi naționale

-        Comisia de pregătire și perfecționare a antrenorilor

 

Art. 20

(1)  Președinții comisiilor sunt membrii ai CCA.

(2)  Membrii comisiilor sunt propuși de către președintele comisiei și validați de către CCA.

(3)  La propunerea președintelui de comisie, pentru neîndeplinirea sarcinilor în cadrul comisiei, membrii comisiilor pot fi:

a.     atenţionați verbal

b.     avertizați în scris

c.     suspendați

d.     excluși din CCA

 

Art. 21

La ședințele CCA poate fi invitată orice altă persoană de specialitate a cărei opinie este considerată necesară.

Participarea acesteia la ședință se stabilește prin votul membrilor CCA prezenți la ședință (jumătate plus 1).

 

                                                                                        CAPITOLUL IV     

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CCA

 

Art. 22

CCA îşi desfăşoară activitatea în cadrul Federaţiei Române de Baschet pe baza unui plan stabilit şi elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung stabilite de Federaţia Română de Baschet.

 

Art. 23

CCA se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar pentru desfăşurarea normală a activităţilor curente sau la solicitarea Consiliului Director.

 

Art. 24

Şedinţele CCA sunt statutare în prezenţa a jumătate plus unul din membrii CCA.

 

Art. 25

a)  Convocarea şedinţelor CCA trebuie făcută cu minim 7 zile calendaristice înainte de data efectivă  de  desfăşurare a şedintei.

b)  Stabilirea datei, orei, a locului de desfășurare și ordinea de zi a tuturor ședințelor se face de către Președintele CCA.

c)   Președintele CCA este cel ce dispune convocarea membrilor la ședințe. Convocarea se face prin e-mail sau telefon.

d)  Fiecare membru CCA poate introduce pe ordinea de zi orice solicitare cu conditia ca aceasta sa fie inaintata cu cel putin 3 zile înainte de data de desfășurării ședinței.

e)  Secretarul CCA este cel care întocmește procesul verbal al ședințelor de lucru.

f)    Înregistrările ședințelor online se păstrează în arhiva CCA.

 

Art. 26

Deciziile CCA se iau cu majoritate simplă de voturi. În caz de paritate, votul Președintelui decide.

Discuțiile din cadrul ședințelor CCA se vor consemna în cuprinsul unui proces verbal la care vor fi atașate punctele de vedere exprimate verbal sau prin e-mail de către toți membrii, păstrându-se confidențialitatea numelor.

 

Art. 27

Propunerile CCA sunt supuse aprobării Consiliului Director.

 

Art. 28

Întrunirile de şedinţă ale CCA trebuie consemnate într-un registru de procese verbale al CCA.

 

Art. 29

Ședințele CCA se pot desfășura și în mediul on-line, cu îndeplinirea cvorumului necesar unei ședințe statutare (majoritate simplă).

Ordinea de zi, discuțiile precum și hotărârile adoptate se vor consemna în caietul de procese verbale.

Membrii CCA participanți la ședința on-line validează prin semnătură discuțiile și hotărârile în caietul de procese verbale, la prima ocazie.

 

                                                                                          CAPITOLUL V   

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 30

Membrii CCA se supun Regulamentelor în vigoare ale Federaţiei Române de Baschet.

 

Art. 31

Şedinţele CCA nu sunt publice.

 

Art. 32

Situaţiile care nu sunt prevăzute în prezentul regulament vor fi supuse spre rezolvare Consiliului Director.

 

Art. 33

CCA îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat.

 

Art. 34

Revocarea din funcţie a membrilor CCA se poate face astfel:

a)    de către Consiliul Director

b)    de către Preşedintele CCA cu avizul Consiliului Director.

 

Art. 35

Comunicările CCA sunt făcute în scris sau electronic cu semnătura expresă a Preşedintelui CCA.

 

Art. 36

Neprezentarea membrilor CCA la două sau mai multe şedinţe (fără un motiv întemeiat) are ca efect excluderea lor din cadrul comisiei pe o perioada de doi ani.

 

Art. 37

Cheltuielile legate de deplasarea membrilor CCA vor fi suportate de Federaţia Română de Baschet.

 

Art. 38

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament va fi sancționată de către CCA si/sau Comisia de Disciplină, după caz.

 

Art. 39

               Orice completări sau modificări la prezentul regulament care duc la îmbunătăţirea sau perfecţionarea activităţii antrenorilor se aprobă de Consiliul Director al FRB la propunerea CCA.http://fiba-iref-academy-library.nubedemos.com/images/documents/56de7a9ae9fe4a84350c9850c369eb79/FIBA_Rules_Changes_from_1_10_2022_v1_0a_en.pdf?fbclid=
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată.